Akashinga irikuenderera mberi nekukurudzira madzimai vechidiki, vanoshaya kuti vave vakashinga kuchengetedza mhuka dzesango.

Munyori ndi John Cassim, muHarare, Zimbabwe

Grace Nasho Zhuwakina akamira na Loice, mufananidzo uyu wakatorwa kuSongo, kuBinga neAkashinga

Mumwedzi waKurume, kupembererwa kwevakadzi vanoita zvino shamisa vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana kunoitika pasi rose. 

Muzvare Grace Nasho Zhuwakina ndemumwe wemadzimayi aya, uye mushandi we boka rinonzi Akashinga, rinoshanda nemadzimayi kuchengetedza mhuka dzesango, uye nharaunda.

Grace ayigara nekushanda kuSongo, kuBinga, kumahombekombe kweLake Kariba semuchengeti wepamba kwemakore akawanda, asi nyaya yake yakashanduka apo boka reAkashinga rakatanga kugarawo paimba iyoyo ndoku kumupinza pasa.

Pakukura kwake munharaunda iyi, maive nevanhurume vaichengeta mhuka dzesango, Grace haana kumbofungira kuti mwanasikana wake Loice, aizopindawo basa muchikwata cheAkashinga. 

Zvichitevera kusarudzwa uye kudzidziswa basa kwake makore angangosvika maviri apfuura, Loice, zvino ava nemakore 24 ekuberekwa, anorangarira kusimudzirwa kwa akaitwa uye kupihwa mikana neAkashinga.

Loice akarerwa naambuya vake mumusha weSinamsanga mushure mekushaya kwaamai vake chaivo (munin’ina waGrace). Loice akawana musha mutsva paakatanga kuchengetwa mumhuri yaGrace. 

Kunyangwe akakura achishaya mikana yakafanira vamwe vana vezera rake, Loice aive neshuviro dzekuwana basa remumba muguta, achibatsirawo Grace mabasa epamba. 

Loice anobvuma kuti waiva nemisikanzwa mukukura kwake uye kushaya gwara mumakore ake okuyaruka, asi anorumbidza dzidziso yekuzvipira kuno kurudzirwa kuvashandi vepaAkashinga uye kumutsiridza shuviro yake yechimwe chinhu chikuru. 

Ano rumbidzazve amai vake, Grace, nekumupa dzidziso dzehunhu dzinova idzo dzave kumubatsira pabasa rake kuAkashinga.

Pamusoro pebasa rake semutariri wemhuka ne nharaunda, Loice ari mubishi rekudzidzira kutyaira motokari kuti awedzere hunyanzvi hwake hwebasa kuAkashinga, izvo zvinomutendera kuti afambe muZimbabwe achowonawo nzvimbo itsva. 

Izvi zvakaunza mufaro kuna Grace uyo ari kuona kusanduka kwaita hupenyu hwa Loice,  kuva munhu anotogona kuzvi rongera hupenyu hwake uye achitevera zviroto zvake, zvichiratidza kuti Akashinga yaita kuti hupenyu hwavo huve nani.

“Ndinofara zvikuru kuona mwanasikana wangu ari murindiri,” anodaro Grace. “Achinja hunhu nemararamiro ake. Akashinga yaita kuti tose tirarame hupenyu huri nani pane zvataiva pekutanga.”

Akashinga, iyo yakambopihwa zita rekuti International Anti-Poaching Foundation (IAPF), yakavambwa mugore ra2009 naDamien Mander chizvarwa chekuAustralia uyo ave kugara muZimbabwe.

Muna 2017, Mander akatsvaga chikwata chekutanga chevakadzi gumi nevatanhatu muLower Zambezi Valley muZimbabwe. Madzimai aya akava vatariri vekutanga kuAkashinga.

Vakatanga hurongwa hwekuchengetedza mhuka dzemuZimbabwe kuti dzisaparadzwe nekuvhimwa zvisiri pamutemo, uye izvi zvakava kutanga kwehurongwa hwekubatana kwesangano iri, vachishanda nevagari vemunzvimbo iyi mukugadzirisa matambudziko ekutengeswa kwemhuka zvisiri pamutemo pamwe nekukanganiswa kwenharaunda.

Nhasi, sangano iri rinoramba richikura richifararira kune dzimwe nyika dzakawanda, richigadzira nhaka yekuchengetedzwa kwemhuka, inotungamirwa nevakadzi iyo yakatanga nevaya gumi nevatanhatu vakazvipira kuva vatariri.

Basa rakaitwa nemadzimai ekatanga muboka iri kwakapa zita rakanaka kuboka iri zvinova zvakaita kuti vanasikana vazhinji vadewo kuitawo basa rakadaro.

Akashinga inobatsira muzvikoro, muzvipatara kuti pave nehutano hwakanaka munharaunda, kupedza hurombo, uye kuwedzera tarisiro muvana sikana mukurarama kwavo. Inova nhaka yakanaka yeAakashinga.

Chiziviso cheMupepeti: “Maita basa nekutevera website ino uye kuverenga nhau dziri pano, iyi ndiyo nhau yatanga kunyorwa muChiShona naizvozvo, ivai makasunuguka kutiudza kuti muzvionawo sei kuverenga nhau dzedu muChishona.Tine tarisiro yekuti kupera kwe mwedzi wega wega tichange tichikupai nhau dzemwedzi wose muChiShona muNewsletter iri kutanga pasina nguva. Sunugukai kutinyorera muchitipa nhare mbozha dzenyu nema emails kuti tizotaura nemi, üye kana muine nhau dzamoda kuti dziburitswe tizivisei muComment Box.🌿 #ProtectOurPlanet”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top